Pravidla SGA (29.9.2015 – 30.11.2015)

1) Registrace a loginy

1) Pravidlo jediného loginu

a) Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jediný login.
Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní VŠECH jeho loginů bez jakékoliv náhrady.
b) Z jednoho PC mohou hrát i dva (a více) hráči pouze v případě,že hrají v jedné rase a mají to výslovně povoleno určeným administrátorem hry a tento administrátor je zavede a následně očistí v Antimulti tabulce.
c) V přihlašování do hry dvou loginů s AM povolením, musí být časový odstup nejméně 10 minut.
Při nedodržení časového limitu, budou všechny loginy smazané, bez náhrady.
d) Hráči s povolením (hrající na jedné IP ze dvou PC, či jednoho PC) nemohou být ve hře současně. Musí dodržet minimální odstup 10 minut po sobě.
(Nemohou útočit, kupovat neutrální nabídky, dohazovat jednotky, dříve než po 10 minut po sobě.)
Při nedodržení časového limitu, budou všechny loginy smazané, bez náhrady.
e) Pokud se změní počet povolených hráčů z jednoho PC bez toho, že by o tom byl administrátor hry uvědomen,hrozí VŠEM těmto loginům smazání bez jakékoliv náhrady.
f) Je zákaz opatrování loginu hráči, který se o něj nemůže po jistou dobu starat. Opatrování loginu může být trestáno smazáním jak pro login opatrovaného, tak pro login opatrujícího.

2) Okamžité mazání loginů netýkající se mulťáčení bude prováděno,pokud hráč:

a) bude mít v nicku vulgarismus, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý.
Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů. Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat
b) bude déle než 7 dní neaktivní a zároveň nebude zmražen (platí, pokud je login u Vyvrhelů)
c) porušil některé z těchto pravidel, nebo nařízeních kteréhokoliv z adminů, které je uvedeno na Oznámení adminů, Novinky ve hře či v adminské poště.
d) využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů (bugaření)
e) se pokouší o nabourání se do loginů jiných hráčů
f) si založí login, který v minulosti náležel jinému hráči a vydává se za něho
g) si zakládá loginy velmi podobné loginům administrátorů hry
h) prodává nebo nabízí (planety, artefakty, atd.) v rámci SG za reálné peníze, či formou sms.

2) Fóra

1) Omezení příspěvků na fórech

Adminé mají přístup na všechna fóra bez omezení. Mají také možnost
mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát. Každý, kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán.Pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, či hrubé porušení slušného vyjadřování apod.) může přistoupit k dalším trestům (smazaní planet, naquadahu, loginu apod.)
Zakázané jsou příspěvky:
a) obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé
b) opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)
c) obsahující nevyžádanou reklamu,odkazy na jiné hry (tzv. spam)
d) kde bude nějaká souvislá řada znaků, a tak budou vytvářet spodní horizontální scrollbar
e) typu „hmmm“, „jj“, „njn“ atd. a další příspěvky s nulovou informační hodnotou
f) které tematicky nezapadají do daného fóra
g) neobsahující žádný text, nebo jen smajlíky
h) obsahující znak, který zamění písmeno bude brán jako vulgarita
i) politicky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu obsahující tento materiál.Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro sekci Pošta!
Podle uvážení admina i smazáním profilu hráče!
j) Ve hře je povoleno psát jen českým a slovenským jazykem.

2) Moderátoři

a) Jsou hráči, stejně jako všichni ostatní, ale navíc jim byla adminy přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou a také zde udělovat tzv. Bobříky mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidla hry – 2)a) Omezení příspěvků na fórech.
b) Řídí se Pravidly o moderátorech a jejich konání ověřují adminé hry. Moderátoři podle těchto pravidel musí mazat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech a také podle tabulky bobříku udělovat za tato porušení pravidel Bobříky mlčení.
c) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhozením do exilu, upíráním vládních příspěvků apod.)z důvodu, že moderátor udělil některému hráči Bobříka mlčení, nebo mu smazal některé příspěvky na fórech. Porušení tohoto pravidla bude velmi přísně trestáno. Potrestaný hráč bobříkem mlčení, má v případě pocitu nesprávného jednání moderátora, možnost odvolat se k příslušnému administrátorovi.
d) Nejmenší doba bobříka mlčení je 60 minut.

3) Názvy

1) Omezení názvů planet, jmen hrdinů, motta, apod.

a) Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé.
Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů.
b) Název taktéž nesmí obsahovat nacistické, rasistické znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
c) Hráč nesmí svou planetu pojmenovat stejným názvem, který už nosí nějaká Centrální, nebo Příběhová planeta.
d) Název planety může obsahovat pouze velká a malá písmena, číslice, podtržítko nebo mezeru.
e) Hráč nesmí mít název účtu v bance, cizí rasy, než za jakou hraje.
f) Ve hře je povoleno psát jen českým a slovenským jazykem.
V mottu je povelen i anglický jazyk (Nikoliv patvary dané, díky jinému kódování. Takové budou smazány)
g) Do vlády se nesmí zadávat kromě přesných znění nicků, které jsou v té rase, žádné nesmysli. Ani dávat jednoho hráče víckrát. Tohle bude trestáno ostudou.

4) Adminé

1) Definice admina

a) Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje již dlouho,zásadním způsobem věnuje vytváření hry,zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.
b) Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry.
c) Aby admin nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry. Nemůže být tedy členem vedení, nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění. Nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí, nehlasuje v národních referendech. Nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí.
d) Pravidla uvedena v 4)1)c) může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry, nebo útočí na hráče, který přesáhl momentálně určený limit síly, nebo se jinak provinil proti pravidlům hry nebo proti dobrým mravům.
e) Kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv (to by hráčům nemělo vadit vzhledem k tomu, že každý admin splňuje body 4)1)a) – 4)1)c).
f) Admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje. Je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat. Pokud jeho rozhodnutí ani potom neakceptují a dožadují se jeho pozornosti k danému tématu, má admin právo tyto hráče potrestat v míře, kterou předem uvedl.
g) Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o situaci podle adminova názoru naléhavou, pak má možnost rozhodnout samostatně.
h) Adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu.
Systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky kterého může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod.Tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

5) Hráči

1) Obecné

a) Každý hráč ve hře má právo na svobodnou vůli. Tedy může se rozhodnout, co bude říkat (pokud tím neporušuje pravidla hry či pravidla fór), kdy a proč. Stejně tak může (pokud tím neporušuje jiná pravidla či záměrně nepoškozuje rasu) dělat co sám uzná za vhodné. Jakékoliv omezení těchto práv může být potrestáno příslušným adminem pod jehož oblast správy daný problém spadá.
b) Je zakázáno využívání nevědomosti hráčů (ať už nováčků či ostatních) či slibování odměny za účelem získání hlasu na post vůdce. Za porušení je udělení statusu ostuda.
c) Je systémově zakázáno dobýjet hráče, se kterým má dobýjející shodné ID a kteří hrají ze stejného PC.
d) Status Ostuda, může být dán 2x za věk. Pokaždé bude odečten z loginu naq: do 7 dne věku -50M, po 7 dnu -500M. Při třetím trestu smazání profilu.

2) Přesun hráčů

a) Po restartu je limit 10 hráčů. 10 hráčů může být v jakékoliv rase, i kdyby v druhé nebyl žádný hráč.
b) Pokud se nebudete moci registrovat do své rasy, tak se registrujete do jiné
(nejlépe tam, kde je nejméně hráčů) a napíšete na Systémové fórum kam chcete přesunout, nikoliv do pošty.
c) Admin který bude online Vás přesune, obdržíte 24M, který dostáváte na začátku při registraci.
Jediné pravidlo je, že se do rasy může dostat maximálně 10 hráčů.
d) Samozřejmostí je že nesmíte mít u sebe CP ani hrdiny, vládní post, nesmíte být u N/A (ministr, zástupce, vůdce)
e) Hráč přesunem přijde o všechno co vlastní, kromě DP.
f) Hráč může zažádat o přesun pouze 1x za herní věk. Změnou nicku, nebo opětovném zaregistrování se nebere v podtaz.
g) Přesun nebude možný, pokud má rasa war (ať ta z které odchází, nebo rasa do které chce hráč jít).
h) Změna limitu, bude vždy napsána na systémovém hlášení o přesunech.

3) Vyloučení hráče z rasy

Hráč, který porušuje herní morálku rasy tím, že nerespektuje pokyny vůdce, narušuje záměrně plány rasy, poškozuje dobré jméno rasy, či jinak nevyhovuje rase, může obdržet návrh na vyloučení a vůdce musí splnit tyto body:

a) Vůdce má právo požádat admina na pravidla (Paegas) o hlasování k vyhození hráče, který nemůže dostat EXIL, ale kterého z nějakého důvodu nechce v rase.
b) Hlasování bude probíhat takto:
c) Vůdce napíše adminovi na pravidla poštu s předmětem „Vyloučení hráče z rasy“. Kde uvede důvod a nick hráče, kterého chce vyloučit.
d) Admin poté uvědomí daného hráče, který bude mít 24 hodin na to, napsat adminovi své vyjádření.
e) Admin po obdržení pošt, nejpozději však do 24h napíše národní poštu s vyjádřením vůdce i daného hráče a spustí referendum.
f) Referendum bude vypadat takhle: ‚Hlasování o vyloučení hráče XXX (obhajoba a obžaloba jsou uvedeny v národní poště, doporučujeme přečíst před hlasováním) se 3mi možnostmi: Zdržuji se hlasování. | Ano, vyloučit. | Ne, nevyloučit.
g) Po 24h od spuštění referenda se sečtou výsledky. K Vyloučení hráče z rasy je třeba aby minimálně 2/3 VŠECH hráčů rasy hlasovalo pro vyloučení.
h) Pokud bude více jak 2/3 hráčů hlasovat pro vyloučení, bude tento hráč dán k Vyvrhelům (pokud neodejde sám).
ch) Při hlasování je ZAKÁZÁNO jakkoliv ovlivňovat hráče, aby hlasovali tak nebo tak (v poště, na forech).
i) Každá rasa může využít vyloučení, jedenkrát za věk.

4) Přemístění z rasy k vyvrhelům, může nastat z důvodu

a) profil nebyl doregistrován, nebyl zadán registrační kód
b) hráč nemá 20 planet, což je základem ve hře
c) nula minut ve hře, při věku profilu 1 den a více
d) má více profilů najednou, tzv. multi loginy
e) byl vyhozen vůdcem rasy
f) forma trestu
g) vyloučení hráče z rasy, 5)3)h)

5) Exil

Je zakázané udělit exil hráči
a) se stářím loginu mladším jak 1 den
b) bez udání důvodu v sekci vláda – hráči.
c) případně jeho udělením vyhrožovat, za účelem donucení daného hráče ke slepé poslušnosti (např. rasa „A“ chce pouze útočit, avšak hráč osídluje a dobývá planety, neprodává je)
d) za účelem znemožnění volit ve volbách případně být volen či kandidovat.
e) Trestem za porušení výše uvedených bodů, bude udělená ostuda.

6) Nováčci ve hře

a) Je zakázáno omezovat svobodnou vůli a možnosti volby nováčka, tedy výslovně ho nutit k volbě jistého hráče na post vůdce, případně jinak zneužívat jeho nevědomost a neznalost hry. Trestem je udělení statusu ostuda, případně je-li to nutné, je možno smazat i 50% planet.
b) Nový hráč si může napsat o status nováček příslušnému adminovi, či vládě, která dá aminovi vědět.

6) Herní pravidla

a) Princip hry jako takový neumožňuje v krátkém časovém úseku získat větší obnosy naquadahu, větší množství planet a jednotek. Tedy myšleny jsou různé prodeje a nákupy jednotek v případech, že jsou někdy levnější, někdy dražší, či dokonce přecházení kvůli tomuto k vyvrhelům, či mezi rasami, prodeje a nákupy planet. Vše předchozí je zakázáno.
b) Pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře ve smyslu chyby ve hře (bugování) a získá tím prospěch, admini mají právo jeho a případně všechny jeho „spolupachatele“ potrestat dle svého uvážení. Taktéž mají admini právo dotyčnému hráči, hráčům či rase odebrat část prospěchu z bugování, prospěch celý či navíc udělit hráči zákaz vstupu do hry (ban) a nebo rase uložit pokutu (většinou v určité výši naquadahu, nebo smazání jednotek v Rasové armádě) ve výši, kterou sami určí. Případně mohou pokuty a tresty kombinovat a slučovat, dle závažnosti provinění. V krajních případech mají admini právo smazat celou rasu a vyřadit ji ze hry až do konce herního věku. Za jakékoliv mazání, které je spojeno s věcmi popsané v tomto bodě nepřísluší nikomu žádné náhrady škod.
c) Je zakázáno používat externí programy (včetně souborů JavaScriptu) přidávající nové nebo ovlivňující stávající funkce za účelem získání výhod ve hře. Trestem je smazání loginu, taktéž mají administrátoři právo po zvážení zakázat hráči přístup do hry (ban) Jedinou výjimkou tohoto pravidla jsou programy, které jsou explicitně povolené správci hry.
d) Je zakázáno pomocí doplňků obnovení stránky: útočit, nakupovat EB, vsázet hernu. Hrozí až smazání loginu.

1) Smlouvy

a) Smlouvy jsou povinné.
b) Vůdci mají možnost použít „Adminskou smlouvu“ (vzor), která je zveřejněná v „Admin poště“.
c) První dny po restartu jsou klidové na řešení smluv.
Nelze přepnout na vztah válka, to lze až od napsaného data a času uvedeného aminem na OA.
Porušení se trestá smazáním, toho kdo přepnul na war.
Poté již neplatí žádná ochrana a chrání Vás pouze vaše smlouvy.
d) Je zakázáno zapojit do smlouvy třetí stranu (případně čtvrtou, či více). Třetí stranou je myšlena jakákoliv jiná rasa.
e) Délka smluv může být od minima 1+1 dní, do max 10+10 dní.
f) Každá smlouva nabývá platnost od chvíle podepsání z obou stran.
Datum a čas podepsání smlouvy platí ze sekce Vesmír -> Smlouvy. Nikoliv, co je na fórum Smlouvy.
g) Smlouva je platná pokud její znění není v rozporu s pravidly hry a je uvedena v systému smluv.
h) Dojde-li k porušení smlouvy ve smyslu otevření války a napadnutí nepřítele v době kdy platná smlouva je stále v systému smluv, reparace se uznávají pouze do prvního útoku ze strany poškozené rasy. Nelze mít vztah war s platnou smlouvou. Výše trestu je na posouzení admina.
i) Trestem v případě bodu d) může být smazání smlouvy (bez nutnosti upozornit na tento fakt vůdce daných ras – ti mají za povinnost si smlouvy kontrolovat a mít je v souladu s pravidly hry) stejně jako udělení vůdci statusu ostuda + smazání 50% planet.
j) Rozhodnutí admina bude nezvratné a respektované, což bylo odhlasováno ve vesmírném referendu
k) Písemný příslib smlouvy od vůdce a následné přepnutí vztahu na war bude potrestáno. Vůdce bude smazán, rase se smaže 100 náhodných planet.

2) War, vztahy, klid

I. WAR
a) War se rozumí přepnutý vztah na war.
b) Počet možných war najednou: neomezeně
c) Maximální délka war: 5 dnů
d) Každá rasa může být ke všem ostatním rasám 2x za věk agresorem.
e) První war mohou být od 3.10. 20:00 hodin.
f) Na přepnutí na WAR máte čas od 3.10. 20:00 – do 22:00, poté kdo bude chtít válčit může, až vypoví smlouvu.
g) Všechny rasy, které nebudou válčit, musí mít uzavřené smlouvy (minimum 1+1, max 10+10) nejpozději do 4.10. 20:00

h) Přepnout na war se musí do 60 minut od ukončení výpovědky.
Po překročení 60 minut u agresora nastává povinnost, poslat protistraně novou smlouvu. Pokud proběhnou útoky, bude rase smazán adekvátní počet náhodných planet.
h) Posuzování, kdo je agresor:
– rasa která vypověděla smlouvu
– po klidu rasa, která přepne na war jako první.
i) Pozdní přepnutí vztahů bude trestáno minimálně ostudou pro vůdce na 3 dny.

II. „Pauza mezi war“
a) Mezi shodnými rasami, je po 5-ti dnech válčení 48 hodin.
Příklad: rasa A, bude válčit s rasou B 5 dnů, pak musí mít mezi sebou pauzu alespoň 48 hodin. Poté mohou válčit spolu po druhé.
b) Vůdce, či zástupce přepnou na vztah Pauza.
c) Pozdní přepnutí vztahů bude trestáno minimálně ostudou pro vůdce na 2 dny.

III. Klid zbraním, při war
a) Délka klidu max 10 hodin za den, nastaví se vztah Klid.
c) Oznámení o začátku klidu bude napsáno na VIPr.
Při rozporu, musí být oboustranná a jasná dohoda k nalezení v poště SGA.
d) Porušení klidu se bude trestat jen v případě, že nepřepne na war i druhá strana.
e) Pozdní přepnutí vztahů bude trestáno minimálně ostudou pro vůdce na 2 dny.

IV. Vztahy
Ve hře nemohou být jednostranné war, pauzy, či klid.
WAR= je jen při přepnutí na vztah WAR (nejdéle 5 dnů)
Neútočení= kdykoliv, kdy není pakt, war, klid, pauza.
Pauza = při war mezi shodnými rasami po 5 dnech (nejdéle 48 hodin)
Klid = při klidu zbraní ve war (max 10 hodin)
Pakt = v aliančním věku, musí být paktová smlouva.

3) Rasy

a) Pokud bude zjevné, že rasa nemá zájem hrát a snažit se o dosažení lepšího umístění = je agresorem /vypověděla smlouvu, ohlásila war, nebo přepnula na war jako první/
Nebude mít denně doosídleno na základních 20 planet, nejde ani o strategický počin, naopak bude mít snahu znepříjemnit (opustí planety, atd.) a otrávit hru ostatním hráčům (např. vedením destruktivní war s jednou či více rasami).
Má admin možnost po napomenutí rase, všechny stávající war ukončit a dát až 48 hodin na zotavení, nebo rasu znehratelnit.
Při spadnutí pod limit má rasa maximálně 8 hodin na nápravu.
V případě, že hráči nejeví opětovně známky „kvalitnějšího hraní“ rasa se stane nehratelnou a nebude možné se k ní registrovat do konce věku.
Hráčům této rasy bude nastaven status ostuda: vládě na 10 dnů, vůdci do konce věku, bez odečítání naqu z profilu.
Hráči budou přetáhnutí k vyvrhelům, mohou poté napsat na systémové fórum do 24 hodin volnou rasu, kam chtějí být přesunutí.
/v tomhle ohledu se nebere na zřetel, zda hráč byl už přetaženým/
Hráč přijde o všechny planety, kromě DP.
Při začátku nového věku bude rase opět navrácen status herní rasy a bude schopna normálně fungovat.
b) Zdevastovaná rasa, nesmí být agresorem.
To znamená že nevypověděla smlouvu, nebo nepřepnula na war jako první.
Rasa má aktivní snahu o ukončení war, která je dohledatelná v poště na SGA.
Domluvy na jiných komunikačních sevrech se na zřetel brát nebudou.
Zde se vyhodnocují všechny faktory ovlivňující herní funkčnost dané rasy.
Planety, naquadah, jednotky, obchod, aktivita, přístup hráčů.
Nepočítají se nový hráči do věku profilu 2 dnů, jednoplanetový hráči.
/počet hráčů v rase x 20 planet = to je základ/
Admini po obdržení žádosti mohou: war stopnout, či uvažovat o znehratelnění oné rasy viz bod a), nebo si daná rasa může napsat že je ničena a admin může dát dané rase až 72 hodin na zotavení.
c) Tzv. „obchodní dobývání“ je zakázáno. Tedy domluvit si přímý průběh války a omezovat tím svobodu občanů v rámci možnosti útočení ve válce. Válka je stav, při kterém se obě dvě strany snaží vyhrát a získat co nejvíce planet. Hráči nesmějí být nijak a ničím omezování (není tím myšlená rada, doporučení jak válčit efektivně).
Pokud jedna strana odevzdává zdarma planety druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je to považováno jako silný zásah do průběhu hry proti fair play a morálce.
Trestem je smazání obou vůdců a všech takto podvodně získaných planet + může být dána ostuda všem členům vlády a všem ostatním aktivně zapojeným hráčům (tzn. i mimo vládu pokud se kupříkladu účastnili domlouvání této akce)
+ rase se může odečíst z rasového fondu 50% naquadahu, nebo 50% planet, které rasa vlastní.
d) Pokud dojde ke smazání hráče, který měl u sebe tzv. „rasový účet“ za provinění dle pravidel, může být admínem vráceno 50%-100% naquadahu.

4) Cena planet v obchodě

je omezena systémově a to následovně:
a) Maximální cena planety je počet postavených měst x 4M, např.
planeta má 80/130 měst, prodat jí lze nejvýše za 320M
planeta má 130/130 měst, prodat jí lze nejvýše za 520M
b) V případě problémů, anomálií = nahlaste na systémové fórum.
c) Planety v obchodě porušující výše uvedené body budou bez náhrady smazány.

5) Artefakty v obchodě

a) Maximální cena artefaktu je 1.000.000.000 naquadahu
b) Artefakty v obchodě porušující výše uvedený bod budou bez náhrady smazány.
c) Artefakty se budou moci prohazovat jen v rámci jedné rasy, či ali.

Udělá se systémově, zatím si na to dávejte pozor.
Převody z jedné rasy do druhé budu mazat a brát jako porušení pravidel.

6) Centrální planety (CP)

a) Je zakázáno vlastnit jen CP a DP.
b) Do 6 dne od restartu musí být CP v rase rozdány, pokud je komu je dát.
c) Jestliže hráč klesne na 14 a méně planet přitom vlastní CP (13+CP), je vůdce povinen CP přesunout do 24 hodin k hráči, který neporušuje tento bod.
Pokud tak vůdce neučiní trestem za porušení tohoto bodu, ostuda na 2 dny.
d) Pokud hráč vlastní cizí CP a spadne v počtu planet (13+CP) a nedosídlí si do 24 hodin, CP bude hráči smazána a vrátí se původní rase.
e) 24 hodin na přesun, doosídlení se počítá od upozornění na systémovém fóru.
f) Výjimku tvoří situace, kdy v dané rase není žádný hráč bez CP, který by splňoval podmínky pro její držení.
g) Nahlášení porušení, bude na systémovém fóru ve formátu: např. DeGeNS , (Doranďan), 13 planet, CP Cavanis

7) Pohyb naquadahu mezi rasami

a) Admin může za 24 hodin přičíst / odečíst rase maximálně 1 000 000 000 kg naquadahu, pokud se jedná o reparace za porušení smlouvy.
b) Veškeré posílání naquadahu mezi rasami je zakázáno.
Neexistují reparace po war, nebo vyžadovat naquadah, aby se war ukončila.
c) Rasy v alianci si mohou posílat naquadah neomezeně, při aliančním věku.
d) V případě překlepu a poslání naqu jiné rase, má dotyčný povinnost napsat adminovi na pravidla do pošty, jinak bude dána ostuda.

8) Mražení loginu

a) Zmrazit se může maximálně 10% hráčů (tzn. 2 hráči v rase) v rase, nebo 20% planet rasy (hlídáno systémově)
b) Hráči neproběhne v den, v kterém rozmrzne profil eko přepočet. c) Zmraženému hráči se zobrazí bílá plocha s informací do kdy je zmražen, ostatní jej uvidí ve hře.
Každý hráč se může zmrazit pouze 1 za věk.
d) Pokud bude login rozmražen adminy, systém jej bude brát i nadále jako zmraženého (půjde dobýt, neproběhne eko).
e) Adminé nebudou kontrolovat zda zmražený hráč hraje na jiných hrách, což bylo odhlasováno v referendu, nebo zda se v době mražení přihlásil do hry.
f) Pokud hráč vlastní CP z cizí rasy, kterou nemůže předat nebude mu nikým odebrána a pozbývá nároku na zmražení.

9) Jednotky a přepočty

a) Změna přepočtů – Pokud změníte jakýkoliv přepočet, další přepočet se provede nejdříve za 24 hodin.
b) Změna ekonomického přepočtu, ovlivní i vojenský přepočet. Změna vojenského neovlivní ekonomický.
c) Je umožněna pouze jedna změna za 24 hodin. Při změně přepočtu přijdete o všechny vaše útoky.Pokud změníte přepočet a útoky se Vám nevynulují, máte povinnost oznámit tuhle skutečnost na systémové fórum.
d) Jednotky:
U univerzálů, orbitů je poměr mezi útokem:obranou, neomezen.
U pěchoty omezení zajišťuje systém. Poměr útok:obrana (obrana:útok) může být maximálně 6:2,4
Např.: 10/4 | 4/10 | 12/5 | 5/12 | 16/6 | 6/16 | 24/10 | 10/24

e) Mateřskou loď, lze použít jen na mise. Útočit s pomocí mateřské lodě je zakázáno.
f) Stavby PO byly pro hráče zrušeny. Admin je může někomu dát na planetu např. za odměnu,což znamená z útoků špionážních družic je ve výpisech mít budete i nadále.

7) Závěrečná ustanovení

a) Adminé si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit. V případě, že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!). Tato pravidla se mohou kdykoliv změnit i za běhu hry, podle momentální situace ve hře.
b) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem (referenda, příspěvky na fórech, avatary, …) šířit, nebo naopak poškozovat jakoukoliv politickou stranu nebo podobnou organizaci. Trestem bude smazáni 10% planet, nejméně však 5-ti. V případě, že login nemá žádné planety, bude smazán celý.
c) Je zakázáno se nevhodně a hrubě chovat a vyjadřovat se vůči adminům. Toto se trestá smazáním loginu bez náhrad jakýchkoliv škod.
d) Za smazání na základě výše uvedených bodů, nebo smazání profilu hráčem nepřísluší smazanému žádné finanční náhrady a všechny závazky poskytovatele vůči uživateli zanikají.


TOPlist