Pravidla SGA (1.6.2017 – 31.7.2017)

1. Registrace a loginy

1) Pravidlo jediného loginu
a) Každému hráči je povoleno vlastnit pouze jediný login.
b) Z jednoho PC mohou hrát i dva (a více) hráči pouze v případě, že hrají v jedné rase a mají to povoleno administrátorem hry, ten je zavede a následně očistí v Antimulti tabulce.
c) Mezi přihlášením dvou různých hráčů s AM povolením, ze stejného PC nebo IP, musí být časový rozestup minimálně 10 minut, od odhlášení předchozího.
d) Hráči hrající z jednoho PC nebo IP nesmí být ve hře současně, viz. 1.1) c).
e) Zákaz přihlašování se za cizí loginy
f) Za porušení výše uvedených bodů, hrozí až smazání všech loginú vlastníka, či vlastníků účtů bez jakékoli náhrady

2) Okamžité mazání loginů netýkající se 1.1) bude prováděno, pokud hráč:
a) Název účtu (nickname) bude obsahovat vulgarismy, rasistické, nacistické či jiné nevhodné znaky a slova.
b) bude déle než 7 dní neaktivní a zároveň nebude zmražen (platí, pokud je login u Vyvrhelů)
c) porušil některé z těchto pravidel, nebo nařízeních kteréhokoliv z adminů.
d) využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů (bugaření)
e) se pokouší o nabourání se do loginů jiných hráčů
f) si založí login, který v minulosti náležel jinému hráči a vydává se za něho
g) si zakládá loginy velmi podobné loginům administrátorů hry
h) prodává nebo nabízí (planety, artefakty, atd.) v rámci SG za reálné peníze, či formou SMS.

2. Fóra

1) Omezení příspěvků na fórech
Adminé mají přístup na všechna fóra bez omezení. Mají také možnost mazat příspěvky a do jakéhokoliv fóra bez omezení psát. Každý, kdo na fórum napíše příspěvek nevyhovující pravidlům se musí připravit na to, že tento příspěvek bude smazán. Pokud admin uzná za vhodné (např. jedná se o opakované porušení pravidel, či hrubé porušení slušného vyjadřování apod.) může přistoupit k dalším trestům (smazaní planet, Naquadahu, loginu apod.)

Zakázané jsou příspěvky:
a) obsahující vulgarismy nebo příspěvky urážlivé
b) opakující se (tzv. flood nebo-li tapetování)
c) obsahující nevyžádanou reklamu, odkazy na jiné hry (tzv. spam)
d) kde bude nějaká souvislá řada znaků, a tak budou vytvářet spodní horizontální scrollbar
e) typu „hmmm“, „jj“, „njn“ atd. a další příspěvky s nulovou informační hodnotou
f) které tematicky nezapadají do daného fóra
g) neobsahující žádný text, nebo jen smajlíky
h) obsahující znak, který zamění písmeno bude brán jako vulgarita
i) politicky, nacisticky, rasisticky, nebo podobným způsobem zaměřeny, nebo obsahující webovou adresu obsahující tento materiál.Takovéto příspěvky budou těžce trestány. Toto pravidlo platí i pro sekci Pošta!
Podle uvážení admina i smazáním profilu hráče!
j) Ve hře je povoleno psát jen českým a slovenským jazykem. (s výjimkou cizojazyčných zkratek typu: btw., lol, apod.)

2) Moderátoři
a) Jsou hráči, stejně jako všichni ostatní, ale navíc jim byla adminy přidělena pravomoc mazat příspěvky na všech fórech, kam jako hráči mohou a také zde udělovat tzv. Bobříky mlčení, kterými jsou potrestáni hráči porušující pravidla ustanovena v Pravidla hry – 2) a) Omezení příspěvků na fórech.
b) Řídí se Pravidly o moderátorech a jejich konání ověřují adminé hry. Moderátoři podle těchto pravidel musí mazat všechny příspěvky, které porušuji pravidla o fórech a také podle tabulky bobříku udělovat za tato porušení pravidel Bobříky mlčení.
c) Je zakázáno jakýmkoliv způsobem poškodit moderátora (vyhozením do exilu, upíráním vládních příspěvků apod.)
d) Nejmenší doba bobříka mlčení je 60 minut. Hráč potrestaný bobříkem mlčení, má v případě pocitu nesprávného jednání moderátora, možnost odvolat se k příslušnému administrátorovi.

3. Názvy

1) Omezení názvů planet, jmen hrdinů, motta, apod.
a) Název nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy, nacistické, rasistické znaky a nesmí na ně jakýmkoliv způsobem ani naznačovat.
b) Hráč nesmí svou planetu pojmenovat stejným názvem, který už nosí nějaká Centrální, nebo Příběhová planeta.
c) Název planety může obsahovat pouze velká a malá písmena, číslice, podtržítko nebo mezeru.
d) Hráč nesmí mít název účtu v bance, cizí rasy, než za jakou hraje.
e) Ve hře je povoleno psát jen českým a slovenským jazykem.

4. Adminé

1) Definice admina
a) Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který se ve hře vyskytuje již dlouho, zásadním způsobem se věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje.
b) Administrátor má ve hře absolutní rozhodovací právo.
c) Jakékoliv nevhodné narážky či slovní útoky na administrátora, včetně obsahu pravidla 2.1, jsou zakázány.
d) Adminé si vyprošují jakékoliv vulgární útoky na svou osobu.
Systém hry si pro tyto a další případy ukládá IP adresu hráče, díky kterého může Policie České republiky vypátrat kohokoliv připojeného i přes proxy servery apod. Tímto se adminé brání jakýmkoliv urážkám a pomluvám a kdykoliv mohou tuto IP adresu předat Policii ČR v případě, že chování hráče poruší kterýkoliv zákon ČR a tím se vystavuje trestnímu stíhání.

5. Hráči

1) Obecné
a) Každý hráč ve hře má právo na svobodnou vůli v rámci pravidel.
b) Je zakázáno využívání nevědomosti hráčů (ať už nováčků či ostatních) či slibování odměny za účelem získání hlasu na post vůdce. Trestá se ostudou na 5 dní.
c) Je zakázáno dobýjet hráče, který hraje ze stejného PC.
d) Je zakázáno vulgární vyjadřování a nadávání si mezi hráči v poště! Trestem je ostuda na 3 dny!
e) Status Ostuda, může být dán 2x za věk. Pokaždé bude odečten z loginu naq: do 7 dne věku až -100M, po 7 dni až -1MLD (přesnou sumu rozhodne administrátor hry podle typu a závažnosti přestupku). Při třetím trestu vážnějšího typu hrozí hráči smazání herního účtu.

2) Přesun hráčů
a) Po restartu je limit 10 hráčů v každé rase.
b) Limit v průběhu věku zvyšuje administrátor hry podle aktuální vyváženosti ras.
c) Přesun není možný, pokud cílová rasa má plno, v tomto případě hráč vyčkává ve frontě u vyvrhelů.
d) Přesun probíhá zcela automaticky po zvolení rasy u vyvrhelů na hlavní stránce.

3) Přemístění z rasy k vyvrhelům, může nastat z důvodu
a) profil nebyl po registraci ani jednou ve hře
b) hráč nemá 20 planet, což je základem ve hře
c) nula minut ve hře, při věku profilu 1 den a více
d) byl vyhozen vůdcem rasy
e) forma trestu

4) Exil
Je zakázané udělit exil hráči:
a) se stářím loginu mladším jak 1 den
b) bez udání důvodu v sekci Vláda – Hráči.
c) případně jeho udělením vyhrožovat, za účelem donucení daného hráče ke slepé poslušnosti (např. rasa „A“ chce pouze útočit, avšak hráč osídluje a dobývá planety, neprodává je)
d) za účelem znemožnění volit ve volbách případně být volen či kandidovat.
e) Trestem za porušení výše uvedených bodů, bude udělená ostuda.

Exil jde udělit za: nezapnuté daně, nedoosídlení na 20 planet, neaktivitu ve hře více jak 3 dny při počtu planet 20 a více, neaktivitu ve hře 1 den při počtu planet méně než 20, nezastavěním planet, nesprávné politiky.

5) Nováčci ve hře
a) Je zakázáno využívat nevědomostí nováčků.
b) Nový hráč může požádat o status Nováček kterémukoliv administrátorovi.
c) Pro účely výuky a dotazování nováčků může administrátor přidělit vybraným hráčům status Učitel. Hráč s tímto statusem má povinost starat se o hráče se statusem Nováček.
d) Hráč, kterému byl přidělen status Učitel jej může odmítnou napsáním kterémukoli administrátorovi.

6. Herní pravidla
a) Princip hry jako takový neumožňuje v krátkém časovém úseku získat větší obnosy naquadahu, větší množství planet a jednotek. Tedy myšleny jsou různé prodeje a nákupy jednotek v případech, že jsou někdy levnější, někdy dražší, či dokonce přecházení kvůli tomuto k vyvrhelům, či mezi rasami, prodeje a nákupy planet a artefaktů. Vše předchozí je zakázáno.
b) Pokud jakýkoliv hráč využije nedokonalosti ve hře tzv (bugování)
c) Je zakázáno využívání podpůrných prostředků pro hru (např. javascriptu), či jakýkoliv jiný způsob automatizace hráčských procesů ze strany hráče.
d) Porušení výše uvedených bodů může pro daného hráče a \\\“společníky\\\“ znamenat až zablokováním užívání loginu, jestliže výhody je užito ve WAR, poškozená rasa může dostat reparace dle usouzení admina.

1) Smlouvy
a) Smlouvy mezi rasami nejsou povinné.
b) Vůdci mohou využít tzv. Adminskou smlouvu, tedy předpřipravený návrh pro uzavření smlouvy.
c) Je zakázáno zapojit do smlouvy třetí stranu.
d) Minimální délka smlouvy je 1+1, tedy 1 den nemožnosti smlouvu vypovědět a 1 den výpovědní lhůty.
e) Maximální délka smlouvy je 10+10, tedy 10 dní nemožnosti vypovědět smlouvu a 10 dní výpovědní lhůty.
f) Smlouva nabývá platnosti od chvíle podepsání oběma vůdci a zveřejnění v sekci Vesmír -> Smlouvy.
g) Nárok na reparace v případě porušení smlouvy náleží pouze do chvíle prvního útoku ze strany poškozené rasy.
h) Porušení pravidla 6.1) d)+e) se trestá udělením statusu ostuda oběma vůdcům, smazáním smlouvy a smazáním až 25% planet obou vůdců.
i) Písemný příslib smlouvy, či ukončení války ze strany vůdce, nebo zástupce je závazný, jeho nedodržení bude trestáno až smazáním profilu a smazáním 100 náhodných planet u hráčů dané rasy. Změna vůdce či zástupce neruší tento příslib!
j) Jakékoliv reparace za ukončení války, smlouvu či nepřepnutí na stav Válka jsou zakázány. Jediné povolené reparace jsou za porušení smluv a naquadah je v těchto případech přesouván administrátorem dle pravidel o přesunu naquadahu mezi rasami.

2)War, vztahy, klid

I. WAR
a) WAR se rozumí přepnutý vztah na válka.
b) Počet možných WAR najednou až do maximálního počtu 2vs2, tedy 1vs1, 1vs2. 2vs1 a 2vs2.
c) Maximální délka WAR: 7 dnů
d) Každá rasa může být k ostatním rasám max. 7dní agresorem, tuto dobu si může všelijak rozložit.
Př. Pokud bude mít rasa A (agresor = vypověděl smlouvu/24h výpovědní lhůtu jako první) válku s rasou B celých 7 dní, už s danou rasou nemůže vést další WAR jako agresor (v jednom herním věku). Napadená rasa (rasa B) však nadále může vypovědět smlouvu/24 hodinovku rase A a válčit s ní (v tomto případě už jako agresor) dalších 7 dní!
– V případě, že rasa A (agresor) ukončí WAR s rasou B už po 4 dnech, může dané rase znovu vypovědět a vést s touto rasou další WAR (opět jako agresor) v délce 3 dní!
e) Na přepnutí na WAR máte čas od oznámení na OA a VIPp, poté nastává právo obránce být upozorněn 24hodin do předu (na VIPp a v poště vůdce obránce)
f) Přepnout na WAR se musí do 30 minut od ukončení výpovědky.
Po překročení 30 minut u agresora nastává povinnost, nepřepínat na vztah WAR a znovu vypovědět. Pokud proběhnou útoky, bude rase smazán adekvátní počet náhodných planet.
g) Posuzování, kdo je agresor:
– rasa, která vypověděla smlouvu (týká se i 24h výpovědní lhůty)
h) Pozdní přepnutí vztahů bude trestáno minimálně ostudou pro vůdce na 2 dny.

II. „Ochranná lhůta po max. délce WAR“
a) Po uplynutí 7-mi denní WAR má poražená rasa nárok na ochranu v délce 48 hodin v případě, že nebyla v dané WAR agresorem.
V případě, že tato rasa agresorem byla, má nárok na ochranu jen v délce 24 hodin. Poražená rasa však ochranu nemusí přijmout, pokud se tak sama rozhodne.

III. Klid zbraním při WAR
a) Délka klidu max 10 hodin za den (24 hodin), nastaví se vztah Klid.
b) Oznámení o začátku klidu bude napsáno na VIPp a musí být k nalezení v poště v případě \\\“sporu\\\“
c) Porušení klidu se bude trestat jen v případě, že nepřepne na WAR i druhá strana.
d) Pozdní přepnutí vztahů bude trestáno minimálně ostudou pro vůdce na 2 dny.

IV. Vztahy
Ve hře nemohou být jednostranné WAR nebo klid.
WAR = je jen při přepnutí na vztah Válka (nejdéle 7 dnů)
Neútočení = jen v případě, že spolu rasy mají podepsanou smlouvu o neútočení.
Neutralita = není podepsaná smlouva mezi rasami
Klid = při klidu zbraní ve WAR (max 10 hodin za den – 24h)

3) Rasy
a) Rasa může být znehratelněna, pokud je součet všech planet rasy nižší než hodnota násobku počtu hráčů rasy a čísla 20 (počet hráčů x 20), a pokud pod tímto limitem bude déle než 8 hodin od oznámení.
b) Oznámení porušení pravidla 6.3) a) se provádí na fóru \\\“Systémové fórum\\\“ hráči, nebo na fóru \\\“Systémová hlášení\\\“ administrátorem.
c) Rasa může být označená za Zdevastovanou, pokud není ve válce agresorem a má prokazatelně aktivní snahu o ukončení konfliktu. O status zdevastované rasy žádá vůdce, nebo zástupce dané rasy.
d) Tzv. „obchodní dobývání“ je zakázáno. Tedy domluvit si přímý průběh války a omezovat tím svobodu občanů v rámci možnosti útočení ve válce. Válka je stav, při kterém se obě dvě strany snaží vyhrát a získat co nejvíce planet. Hráči nesmějí být nijak a ničím omezování (není tím myšlená rada, doporučení jak válčit efektivně).
Pokud jedna strana odevzdává zdarma planety druhé, ať už z jakéhokoliv důvodu, je to považováno jako silný zásah do průběhu hry proti fair play a morálce.
Trestem je smazání obou vůdců a všech takto podvodně získaných planet + může být dána ostuda všem členům vlády
+ rase se může odečíst z rasového fondu až 50% Naquadahu, nebo 50% planet, které rasa vlastní.
e) Pokud dojde ke smazání hráče rasy, má rasa nárok na kompenzaci 50% – 80% zdrojů, kterými daný hráč disponoval (Naqadah včetně toho na účtu a planety). Kompenzace planet probíhá na základě počtu, typ planet a počet měst se nebere v potaz (bere se odhadovaný průměr).

4) Cena planet v obchodě a Artefakty
a) Maximální cena planety je počet postavených měst x 3M, např. 120 měst = max cena 360M Naqu
b) Maximální cena artefaktu je 500.000.000 Naquadahu (hlídáno systémově)
c) S artefakty můžete obchodovat libovolně mezi rasami.
d) Zákaz přehazování Nagu pomocí artefaktů, v případě porušení tohoto bodu budou čelit obě rasy smazáním všeho \\\“přesunutého\\\“ naguadahu a ostudě pro oba vůdce.

5) Centrální planety (CP)
a) Je zakázáno vlastnit CP pokud hráč nemá alespoň 14 planet.
b) Porušení pravidla 6.5) a) se trestá smazáním CP (pokud se jedná o původní CP rasy, tedy nedobytou CP) nebo navrácením CP původní rase.
c) Porušením se rozumí naplnění podmínek 6.5) a) v době 24h od oznámení porušení 6.5) a) hráčem na fóru \\\“Systémové fórum\\\“ nebo adminem na fóru \\\“Systémová hlášení\\\“.
d) Výjimku tvoří situace, kdy v rase není hráč, ke kterému by bylo možné CP přesunout.

6) Pohyb Naquadahu mezi rasami
a) Admin může za 24 hodin přičíst / odečíst rase maximálně 1 000 000 000 kg Naquadahu, pokud se jedná o reparace za porušení smlouvy.
b) Veškeré posílání Naquadahu mezi rasami je zakázáno.
c) V případě překlepu a poslání Naqu jiné rase, má dotyčný povinnost napsat adminovi na pravidla do pošty, jinak bude dána ostuda.

7) Mražení loginu
a) Hráč smí svůj účet zmrazit, tedy uvést do stavu vypnutí všech herních procesů okolo účtu, pouze 1x za herní věk.
b) Zmraženo smí být pouze 10% hráčů rasy a maximálně 20% planet rasy.
c) V případě porušení 6.7) a) nebo 6.7) b) bude účet administrátorem rozmražen a udělen status ostuda. Účet půjde dobýt, ale po celou dobu původního hráčem určeného zmražení nebude probíhat ekonomický přepočet.
d) Pokud hráč vlastní CP není možné zmrazit účet.

8) Jednotky a přepočty
a) Změna přepočtů – Pokud změníte jakýkoliv přepočet, další přepočet se provede nejdříve za 24 hodin.
b) Změna ekonomického přepočtu, ovlivní i vojenský přepočet. Změna vojenského neovlivní ekonomický.
c) Je umožněna pouze jedna změna za 24 hodin. Při změně přepočtu přijdete o všechny vaše útoky.Pokud změníte přepočet a útoky se Vám nevynulují, máte povinnost oznámit tuhle skutečnost na systémové fórum.
d) Jednotky:
– U univerzálů a orbitů je poměr mezi útokem:obranou neomezen.
– U pěchoty omezení zajišťuje systém. Poměr útok:obrana (obrana:útok) může být maximálně 6:2,4
– Např.: 10/4 | 4/10 | 12/5 | 5/12 | 16/6 | 6/16 | 24/10 | 10/24
e) Mateřskou loď, lze použít jen na mise. Útočit s pomocí mateřské lodě je zakázáno.
f) Stavby PO byly pro hráče zrušeny. Admin je může někomu dát na planetu např. za odměnu, což znamená z útoků špionážních družic je ve výpisech mít budete i nadále.

**************************************
Administrátoři mají právo kdykoliv tyto pravidle upravit, doplnit, či změnit. Takováto činnost bude vždy ohlášena na fóru \“Oznámení adminů\“. Platnost pravidel může být aplikována i zpětně.


TOPlist